Main content

2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het doel van dit themajaar is om zoveel mogelijk mensen, van alle leeftijden en achtergronden, met cultureel erfgoed in contact brengen en om te laten zien hoe internationaal en divers onze Nederlandse geschiedenis eigenlijk is. Cultureel erfgoed is een belangrijk onderdeel van onze Europese identiteit. Erfgoed helpt ons onze geschiedenis beter te snappen en draagt bij aan het Europa van de toekomst.

In Nederland vinden in 2018 door het hele land activiteiten plaats in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Een overzicht hiervan is te vinden in de Agenda van deze website.

Maandelijks wordt, door activiteiten en via deze website, een erfgoedthema in de schijnwerper gezet, waarin de relatie tussen Nederland en Europa tot uitdrukking komt. Die maandelijkse thema's worden onder meer belicht in filmpjes, waarin allerlei mensen verhalen over erfgoed vertellen vanuit hun persoonlijke beleving.

Onder het motto: erfgoed verbindt, Europa inspireert, openen in 2018 allerlei (erfgoed)organisaties in Nederland hun deuren met activiteiten die de verbinding met Europa zichtbaar maken. Grote erfgoedevenementen zoals de Open Monumentendag, de Nationale Archeologiedagen en de Maand van de Geschiedenis besteden aandacht aan het thema Europa. Er wordt aansluiting gezocht bij het programma van Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

De schijnwerpers van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018

JANUARI - Creativiteit vanuit traditie
Alle creativiteit wortelt in traditie. Erfgoed inspireert tot nieuwe vertalingen van traditionele vormen en technieken. Hedendaags Dutch Design is hier een internationaal onderscheidende uiting van.

FEBRUARI -Duurzaam vakmanschap
De instandhouding van ons Europese erfgoed vraagt onder meer om ambachtelijk vakmanschap. Het is daarom belangrijk dat de belangstelling voor erfgoed gepaard gaat met het voortbestaan van kennis over oude technieken. Scholing in dit vakmanschap van nieuwe generaties vormt een internationaal aandachtspunt.

MAART - Water
Nederland heeft zijn economische sterke positie binnen Europa te danken aan het water. Nederland vormde visserij, scheepsbouw en handel om tot succesvolle businessmodellen, waaraan ons rijke erfgoed ons ook vandaag nog herinnert.

APRIL - Gemaakt landschap
In de loop van de geschiedenis hebben mensen het Nederlandse landschap gewijzigd. Onze deltaligging in combinatie met een groeiende bevolking lag daaraan ten grondslag. De Nederlandse maakcultuur van landschap biedt Europa, zeker gezien de huidige klimaatverandering en demografische ontwikkelingen, voorbeeld en inspiratie.

MEI - Europese routes
Europese culturele routes verbinden plekken en verhalen met elkaar. De thematische routes maken zowel regionale verschillen als overeenkomsten zichtbaar en beleefbaar.

JUNI - Verdedigingslinies
Het Nederlandse landschap herbergt, vaak verborgen, vele verdedigingslinies: van Limes en waterlinies tot de Atlantikwall. Zij vertellen het verhaal van de steeds veranderende vriend- en vijandverhoudingen binnen Europa.

JULI - Erfgoed is van ons allemaal
Bijzondere erfgoederen in Europa, waarin de Europese verwevenheid van onze identiteit zich uitdrukt, zijn vaak aangewezen als werelderfgoed. Deze bijzondere status maakt duidelijk dat we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor het behoud van erfgoed. Dat besef wordt, vanwege de toeristische aantrekkelijkheid van deze plekken, overgebracht op een breed publiek.

AUGUSTUS - Landgoederen en buitenplaatsen
Landgoederen en buitenplaatsen zijn internationale plekken, waar zowel in bouw, interieur, tuinontwerp als in familiebanden Europese dwarsverbanden en invloeden zichtbaar zijn.

SEPTEMBER - Beladen erfgoed
Erfgoed is vaak een bron van trots, maar herinnert ook aan de donkere kanten van onze geschiedenis. In Nederland en in de rest van Europa proberen we steeds bewuster een weg te vinden in de omgang met erfgoed, dat ons terugvoert naar periodes van uitbuiting of oorlog.

OKTOBER - Opgegraven geschiedenis
Onze bodem bevat veel sporen van onze geschiedenis. Daar vinden we voorwerpen die vertellen over onze herkomst, oude gebruiken en beschavingen. Archeologie laat ons Europese oorsprongsverhaal zien.

NOVEMBER - Religieus verleden
Kerken en kloosters bepalen in Europa in belangrijke mate de identiteit van een dorp of stad.
Door ontkerkelijking verliezen veel van deze gebouwen hun economische basis of hun oorspronkelijke functie en daarom wordt gezocht naar nieuw gebruik en nieuw publieksbereik.

DECEMBER - Grenzeloos erfgoed
Cultureel erfgoed is ingebed in regio’s, die de nationale landsgrenzen vaak overschrijden. Bij uitstek in de grensregio’s wordt de kunstmatigheid van nationale verschillen duidelijk. Nieuwe generaties trekken zich van de landsgrenzen steeds minder aan en ontlenen identiteit aan Europa, ondanks én dankzij de culturele diversiteit in Europa.